Se caută cadre didactice pentru pregătirea evaluărilor, examenelor și concursurilor naționale

1109

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) a lansat un apel de selecție în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pe discipline pentru evaluările, examenele și concursurile naționale din anul școlar 2020-2021. Cadrele didactice interesate se pot înscrie în perioada 12-19 octombrie 2020.

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație organizează selecția cadrelor didactice cu statut de colaboratori externi, în vederea constituirii/completării grupurilor de lucru pe discipline în vederea pregătirii evaluării competențelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, examenului de Bacalaureat, examenului național de definitivare în învățământ și a concursului național de ocupare a posturilor didactice/cadrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Grupurile de lucru cuprind cadre didactice care își desfășoară activitatea atât în mediul urban, cât și în cel rural, în unitățile de învățământ preșcolar, primar, gimnazial, respectiv liceal, cu filierele teoretică, vocațională și tehnologică, și în unitățile de învățământ care școlarizează elevi aparținând minorităților naționale. Cadrele didactice selectate vor desfășura activitatea de proiectare a itemilor/testelor/variantelor de subiecte/biletelor de examen/fișierelor de lucru și a caietelor cadrului didactic/baremelor de evaluare și de notare, conform procedurii specifice CNPEE. La selecție pot participa candidații care îndeplinesc următoarele condiții: au desfășurat activități de predare-învățare-evaluare în învățământul preșcolar în ultimii trei ani școlari (pentru DEF, TIT), primar (pentru EN II, EN IV, DEF, TIT), în învățământul gimnazial (pentru EN VI, EN VIII, DEF, TIT), în învățământul liceal (pentru BAC, DEF, TIT), au abilități de operare pe calculator, au absolvit cursuri/stagii/programe de formare recunoscute prin credite profesionale transferabile, care vizează problematica specifică evaluării de proces/prin examene, evaluării manualelor, curriculumului, au experiență în activitatea de proiectare a itemilor, evaluarea proiectelor de manuale școlare, elaborarea de programe școlare prin participare în grupurile de lucru constituite în acest scop, la nivel național, au titlul științific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică, au gradul didactic I, II sau definitiv. Lista domeniilor și a disciplinelor pentru care se organizează selecția cadrelor didactice care vor fi implicate în activitățile specifice evaluărilor, examenelor și a concursurilor naționale din anul școlar 2020-2021 este cuprinsă în aplicația ce poate fi accesată la adresa web https://competente/rocnee.eu/apel2020_09/. Pentru anul școlar 2020-2021, cadrele didactice au dreptul de a participa la procesul de selecție în vederea constituirii grupurilor de lucru la oricare tip de evaluare, examen sau concurs național, cu excepția celor la care au rude sau afini până la gradul IV ce urmează a susține respectivele evaluări, examene sau concursuri naționale.

Calendarul de selecție
Prima etapă a procesului de selecție se va desfășura în perioada 12 – 19 octombrie și constă în înscrierea candidaților la adresa web menționată mai sus, cu respectarea instrucțiunilor afișate în cadrul aplicației. Candidații se pot înscrie pentru proiectare de itemi și/sau pentru activitățile de traducere a subiectelor în limbile minorităților naționale. Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente în format electronic: un CV actualizat, copie după diploma de licență/absolvire a liceului/colegiului pedagogic, copie după diploma/certificatul/adeverința de absolvire a cursului/stagiului/programului de formare și copie după adeverința care atestă experiența în activitățile precizate mai sus, scanate și incluse într-un singur document. Candidații care se înscriu pentru proiectarea itemilor vor furniza și un test original la disciplina pentru care s-a înregistrat candidatura, în care se specifică tipul evaluării/examenului/concursului, însoțit de baremul de evaluare și de notare/caietul cadrului didactic. Cadrele didactice interesate își pot depune candidatura pentru una sau mai multe dintre evaluările, examenele și concursurile naționale pentru care CNPEE realizează procesul de constituire/completare a grupurilor de lucru pe discipline, dar vor prezenta un singur test. Selecția candidaților va avea loc în perioada 19 – 15 octombrie, urmând ca rezultatele acesteia să fie anunțate, individual, în perioada 26 – 27 octombrie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here