Spitalul Bumbești-Jiu angajează asistent medical la Ginecologie

366

Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de asistent medical cu studii postliceale (PL) specialitatea asistent generalist la Secţia Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Orăşenesc Bumbeşti-Jiu. Astăzi, este ultima zi de înscriere.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997; 6 luni vechime în specialitate; la concurs/examen pot participa şi absolvenţii de studii superioare cu diplomă de licenţă care atestă absolvirea învăţământului de lungă sau scurtă durată în domeniul sanitar (asistent medical).

Termen limită pentru înscriere
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 6 iulie, selecția dosarelor; 12 iulie – proba scrisă și 17 iulie, proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției până pe 4 iulie, ora 15.00. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care dovedească identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Oraşului Bumbeşti-Jiu din str. Zorilor nr. 1, Judeţul Gorj, telefon 0253/463.042, 0353/139.922.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here