Romanescu reia procedura de recrutare a directorului CSM

28

După ce anul trecut s-a încercat recrutarea în două rânduri a unui director la Clubul Sportiv Municipal, acum edilul Marcel Romanescu speră ca numirea unui șef al entității să devină una reală, în acest sens, urmând ca luna viitoare să fie organizată o nouă procedură, termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs fiind data de 16 ianuarie 2019.

Procedura de concurs a fost reluată, astfel că funcția de conducere scoasă la concurs spre a fi ocupată pe o perioadă determinată de trei ani își așteaptă candidații. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei – minimum 5 ani; depunerea unui Proiect de management.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 16 ianuarie 2019, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 4 februarie 2019, ora 10.30 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior, însă în termenul legat de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Candidații nu au obținut minimul de 70 de puncte
”Este practic a doua procedură de concurs, deoarece în primă fază ne-am dorit numirea unui director la CSM. Inițial, procedura de concurs a fost suspendată, iar la concursul din toamna anului trecut s-au prezentat doi candidați însă niciunul nu a trecut de pragul minim de 70 de puncte pentru a merge mai departe spre proba de interviu. Sperăm ca, de această dată, această procedură să fie una cu noroc și să reușim ca în curând să putem avea un director la această entitate”, a declarat Marcel Romanescu, primarul municipiului Târgu-Jiu.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae; declarația pe propria răspundere că nu a desfășurat activități de poliție politică; declarația pe propria răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau că nu i-a încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare în ultimii 7 ani, dacă este cazul; proiect de management care să cuprindă cel puțin elementele structurii minimale redate în anunțul de concurs.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here