Proiect privind metodologia și calendarul admiterii în învățământul dual

287

Pe site-ul Ministerului Educației Naționale (MEN) a fost publicat zilele trecute un proiect privind metodologia și calendarul admiterii în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2017-2018. Eventualele propuneri/ observaţii vor fi transmise la CNDIPT la adresa de e-mail dual@tvet.ro până la sfârșitul acestei luni.

Potrivit proiectului de metodologie, pot opta pentru învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare. Admiterea în învăţământul dual se realizează în două etape, conform calendarului admiterii în învăţământul dual. În fiecare etapă de admitere se organizează: înscrierea candidaţilor, probele de admitere, după caz, și admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor. Înscrierea candidaților în vederea admiterii în învăţământul dual se face la unitatea de învăţământ care are ofertă educaţională pentru învăţământul dual, pe baza opţiunii candidatului pentru o calificare profesională din oferta școlii, cu posibilitatea înregistrării mai multor opțiuni în ordinea preferinţelor exprimate de candidat în fişa de înscriere. Probele de admitere pot viza cunoştinţe din programele şcolare din învăţământul gimnazial şi/sau motivaţia elevilor, testarea unor abilităţi/ aptitudini şi alte condiţii de admitere stabilite prin procedurile de admitere adoptate de unitatea de învăţământ în colaborare cu operatorii economici parteneri. În situaţia în care numărul de candidați înscrişi nu depășește numărul locurilor oferite de unitatea de învățământ şi nu s-au organizat probe de admitere, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educațional al elevului. În portofoliul educaţional al elevului se are în vedere, pentru admiterea în învăţământul dual, media de admitere, calculată ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20%. În situaţia în care numărul de candidaţi înscrişi este mai mare decât numărul locurilor oferite sau în situaţia în care s-au organizat probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% media de admitere şi în proporţie de 30% media notelor obţinute la probele de admitere stabilite la nivelul unităţii de învăţământ în colaborare cu operatorii economici. După afişarea rezultatelor la admiterea în învăţământul dual, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual, candidaţii trebuie să depună, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere cuprinzând actele de studii în original. Candidaţii care, în perioada menţionată în calendarul admiterii în învăţământul dual, nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru următoarea etapă de admitere în învăţământul dual.

Prima etapă de admitere, în iunie, a doua – în august
Conform proiectului de calendar, până la sfârșitul lunii februarie, elevii interesați de învățământul dual vor putea afla mai multe detalii despre procedura de admitere și numărul de locuri propuse pe domenii de formare profesională şi calificări pentru învățământul dual de stat. Până la începutul lunii mai va fi afișată oferta de școlarizare concretizată în domenii și calificări profesionale, cu evidenţierea operatorilor economici parteneri şi a locurilor de practică disponibile la fiecare dintre aceştia, în limita planului de şcolarizare aprobat pentru învăţământul dual de stat, la sediul unităților de învățământ gimnazial și la sediul unităților de învățământ cu ofertă educațională în învățământul dual. Tot până la începutul lunii mai, va fi realizată și broșura admiterii în învățământul liceal și profesional de stat pentru anul școlar 2017-2018, broșură ce va conține, într-o secțiune distinctă, informații despre admiterea în învăţământul dual. Elevii nu vor trebui însă să aștepte până atunci pentru a afla informațiile care îi interesează. În perioada 27 februarie – 31 martie, la nivelul fiecărei unități de învățământ care își propune să școlarizeze învățământ profesional şi/sau învăţământ dual, în anul școlar 2017-2018, ar urma să se desfășoare acțiunea “Săptămâna meseriilor”. De asemenea, în perioada 8-19 mai, inspectoratele școlare ar urma să organizeze târgul ofertelor educaționale. Prima etapă de admitere ar urma să înceapă în luna iunie. Eliberarea fișei de înscriere, de către unitățile de învățământ gimnazial, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții de gimnaziu și de către părinții acestora și înscrierea candidaților la unitățile de învățământ care organizează învățământul dual vor avea loc în perioadele 12 – 16 iunie și 26 – 30 iunie. Pe 30 iunie este programată afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învământul dual, a listei candidaților înscriși în învățământul dual. În situaţia în care numărul candidaţilor înscrişi la unitatea de învăţământ este mai mare decât numărul de locuri disponibile, precum şi în cazul în care s-a decis susţinerea de probe de admitere indiferent de numărul de candidaţi înscrişi pe numărul de locuri disponibile, vor fi afișate şi precizări detaliate privind organizarea probelor de admitere (data, locul de desfășurare, ora, acte necesare de identitate a candidaților, alte detalii organizatorice). Pe 13 iulie ar urma să fie afișate, la sediul unităților de învățământ, listele cu candidații admiși şi respinşi la învățământul profesional de stat şi la învăţământul dual, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere. Afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși. Cazurile speciale vor fi soluționate în perioada 19-21 iulie, urmând ca pe 24 iulie să fie afișată lista candidaților înmatriculați și a situației cu locurile rămase libere în învățământul profesional, inclusiv dual, după depunerea dosarelor de înscriere în etapa I de admitere. Cea de-a doua etapă de admitere în învățământul dual va începe pe 29 august și se va încheia pe 11 septembrie, urmând să se desfășoare după următorul calendar: 29-30 august – eliberarea fișelor de înscriere pentru candidații care nu au participat la etapa I de admitere sau care au participat, dar nu au fost repartizați/ admiși la liceu sau la învățământul profesional, sau la învăţământul dual, şi care solicită să participe la admiterea în învățământul dual în etapa a II-a; 29-30 august, până la ora 15.00 – înscrierea elevilor la unitățile de învățământ care au ofertă pentru învăţământul dual şi la care au rămas locuri libere în urma etapei I de admitere, pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat, 30 august, până la ora 17.00 – afișarea listei candidaților înscriși în învământul dual, 31 august – 1 septembrie şi 4 septembrie – derularea probelor de admitere, conform graficului afişat, 5 septembrie – afișarea rezultatelor la probele de admitere în învăţămîntul dual, la sediul unităților de învățământ care au organizat aceste probe și depunerea contestațiilor la probele de admitere, 6 septembrie – afișarea rezultatelor la probele de admitere în urma rezolvării contestaţiilor, calcularea, de către comisiile de admitere din unitățile de învățământ, a mediilor finale de admitere, conform precizărilor de calcul din metodologia de admitere în învățământul dual, afișarea la sediul unităților de învățământ profesional care organizează învăţământ dual a listelor cu candidații admiși și a celor respinși, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere în învățământul dual, transmiterea, la comisia de admitere județeană, a listei candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, şi, în mod distinct, în învăţământul dual, de către toate unitățile de învățământ de stat, indiferent dacă au desfășurat probe de admitere, afişarea pe pagina de internet a Inspectoratului şcolar şi transmiterea de către comisia de admitere județeană la toate unitățile de învățământ gimnazial, a situației locurilor libere în învățământul profesional de stat, cu evidenţierea distinctă a celor din învăţământul dual, pentru care se va face repartizarea de către comisia de admitere județeană/ a Municipiului București, afișarea, în fiecare unitate de învățământ gimnazial, a situaţiei cu locurile libere în învățământul profesional şi în învăţământul dual și afișarea rezultatelor va fi însoțită de precizări privind depunerea dosarelor de înscriere de către candidații admiși, respectiv ridicarea fișelor de înscriere de către candidații respinși și repartizarea acestora de către comisia de admitere județeană, 7 – 8 septembrie – repartizarea de către Comisia de admitere județeană a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapelor anterioare și depunerea de către absolvenţi a dosarelor de înscriere la unitățile școlare la care au fost repartizaţi, 11 septembrie – actualizarea și afișarea, la sediul unităților de învățământ care au ofertă pentru învățământul profesional de stat, a listelor candidaților înscriși la învățământul profesional de stat şi în învăţământul dual.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here