O nouă selecție de experți în cadrul proiectului CRED

670

Ministerului Educației și Cercetării a lansat un nou anunț privind organizarea selecţiei pentru ocuparea unor posturi de experți în cadrul proiectului POCU – „CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE DESCHISĂ pentru toți”- CRED.

Selecția se organizează în vederea ocupării posturilor de asistent manager, expert salarizare resurse umane, expert Help desk, expert operațional monitorizare și expert zonal evaluare finală. Candidații vor depune dosarul de candidatură cu documentele solicitate la sediul Ministerului Educației și Cercetării, personal sau transmit prin curierat, până la data de 4 noiembrie 2020, ora 15.00, inclusiv.
Acestea trebuie să conțină următoarele documente: cerere de înscriere, declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, scrisoare de intenție, copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz (semnată de candidat), copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice, alte acte doveditoare privind experiența/expertiza, calificările specifice aferente poziției, CV format Europass datat și semnat pe fiecare pagină (CV-ul trebuie să conțină obligatoriu date de contact valide – adresă de e-mail și număr de telefon), cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu există antecedente penale și adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete sau care vizează mai multe posturi de către același candidat vor fi respinse.
Selecția constă în parcurgerea a două etape, o probă eliminatorie ce constă în verificarea eligibilității administrative a dosarelor și proba de evaluare a dosarelor. Ca urmare a desfășurării probei de evaluare a dosarelor, comisia va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a mediei notelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție. Rezultatele finale ale selecției vor fi anunțate pe 25 noiembrie 2020.
Condițiile generale și cerințele/competențele necesare pentru fiecare post în parte, precum și calendarul complet de desfășurare a selecției pot fi consultate pe site-ul educred.ro.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here