Metodologia privind școlarizarea la domiciliu și înființarea de clase în spitale, publicată în Monitorul Oficial

312

La începutul acestei săptămâni, în Monitorul Oficial a fost publicată metodologia ce reglementează cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural, prin care se realizează şcolarizarea la domiciliu şi înfiinţarea de grupe/clase în spitale.

Metodologia conţine reglementări cu privire la: cadrul legislativ privind şcolarizarea la domiciliu şi înfiinţarea de grupe/clase în spitale, factorii implicaţi în şcolarizarea la domiciliu şi înfiinţarea şi funcţionarea unor grupe/clase în spitale, organizarea procesului instructiv-educativ la domiciliu şi în spitale, dar și evaluarea elevilor şcolarizaţi la domiciliu şi în spitale. Beneficiarii acestor forme de educaţie adaptate sunt copiii/elevii nedeplasabili, cu boli cronice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni, cu sau fără alte deficienţe asociate, care, temporar sau permanent, nu pot frecventa cursurile şcolare în cadrul unităţii de învăţământ. ”Scopul şcolarizării la domiciliu şi în spitale este acela de a le acorda elevilor aflaţi în imposibilitatea frecventării şcolii de masă şansa de a atinge un nivel de educaţie corespunzător particularităţilor individuale, premisă a unei bune integrări sociale şi profesionale. Specificul educaţiei la domiciliu şi în spitale este reprezentat de adaptarea desfăşurării procesului instructiv- educativ la posibilităţile de educaţie individuală ale fiecărui copil şi la mediul în care se desfăşoară acest proces. Obiectivele urmărite prin şcolarizarea la domiciliu, respectiv prin înfiinţarea de grupe/clase în spitale sunt: asigurarea continuităţii şcolarizării, care să permită elevului să promoveze anul de studiu în curs sau să participe la evaluările organizate pentru finalizarea unui nivel de învăţământ; crearea şi dezvoltarea unei bune relaţii de comunicare între mediul şcolar şi cel al copiilor, elevilor şi tinerilor şcolarizaţi la domiciliu/spital; asigurarea cadrului de acţiune comună a cadrelor medicale şi a cadrelor didactice implicate în recuperarea şi educaţia elevilor”, se precizează în metodologie. Documentul precizează și care sunt exact categoriile de deficienţe (afectări) pentru care se va avea în vedere şcolarizarea la domiciliu. Acestea sunt: afectări (deficienţe) ale sistemului nervos şi funcţiilor mentale globale, afectări ale structurilor şi funcţiilor senzoriale, afectări ale structurii laringelui şi funcţiilor sale, afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor cardiovascular, respirator şi imunitar, afectări ale structurii şi funcţiilor sistemelor digestiv, metabolic şi endocrin, afectări ale structurii şi funcţiilor aparatului urinar, afectări ale structurii şi funcţiilor aparatului locomotor şi corespunzătoare mişcării şi ale muşchilor, afectări ale structurii pielii, anexelor şi funcţiilor tegumentului, afectări legate de boala canceroasă, afectări multiple ale organismului legate de boli genetice invalidante, afectări ale organismului legate de transplantul de organe.

Dosarele copiilor, evaluate de CJRAE
Evaluarea dosarului care conţine documentele referitoare la starea de sănătate a copiilor/elevilor/tinerilor în vederea şcolarizării la domiciliu se realizează la cererea părinţilor/tutorelui legal instituit, de către Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, denumit în continuare SEOSP, din cadrul centrului judeţean de resurse şi asistenţă educaţională. Acest dosar va conţine: cerere-tip pentru evaluare complexă şi orientare şcolară şi profesională; documente de identitate (copie a certificatului de naştere al copilului/elevului/tânărului sau a actului de identitate; copia buletinului de identitate/cărţii de identitate al/a părinţilor/tutorelui legal instituit; copie a documentului prin care se face dovada că persoana care semnează cererea este tutorele legal instituit al copilului/elevului/tânărului, după caz); dosar medical, conţinând: certificat/raport medical, cu recomandare explicită pentru şcolarizarea la domiciliu, eliberat de un medic de specialitate, conform legislaţiei în vigoare; fişa medicală sintetică; fişa de evaluare psihologică, după caz; dosar educaţional, cuprinzând rezultatele evaluărilor precedente, respectiv copie a foii matricole a elevului, fişa psihopedagogică, portofoliu, acolo unde este cazul; raportul de anchetă socială, după caz; copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională, la reorientare. În urma evaluării dosarului, CJRAE va elibera un certificat de orientare şcolară şi profesională, în care se va specifica tipul unităţii de învăţământ care va organiza şcolarizarea la domiciliu (şcoală de masă sau şcoală specială). Înscrierea se face în urma unei solicitări scrise din partea părintelui/tutorelui legal instituit, de regulă la unitatea de învăţământ aflată în proximitatea domiciliului, denumită în continuare unitate de învăţământ rezidenţială, în limita planului de şcolarizare aprobat. Copiii şcolarizaţi la domiciliu beneficiază de planuri educaţionale individualizate elaborate pe baza programelor şcolare adaptate de către cadrele didactice de specialitate din unitatea de învăţământ organizatoare a şcolarizării la domiciliu, aprobate de I.S.J./I.S.M.B. Durata orei de curs pentru învăţământul primar este de 45 de minute, iar pentru învăţământul gimnazial şi liceal este de 50 de minute. Numărul maxim de ore/săptămână este de 4 ore pentru învăţământul primar, 6 ore pentru învăţământul gimnazial şi de 8 ore pentru învăţământul liceal.

Clase și în spitale
În ceea ce privește înființarea de grupe/clase în spital, această măsură se adresează elevilor cu boli cronice, tulburări neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni. Procesul instructiv-educativ desfăşurat în grupele/clasele din spitale se va desfăşura în funcţie de specificul bolii, perioada de spitalizare, de diagnosticul/prognosticul bolii şi de anul de studiu în care este înscris elevul în anul şcolar respectiv. Propunerea de orientare/înscriere în clasă se face de către medicul curant pe baza diagnosticului medical şi a scrisorii medicale care să ateste necesitatea rămânerii în regim de spitalizare a copilului/elevului pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, la solicitarea părintelui sau a reprezentantului legal. Orientarea şcolară şi înscrierea elevilor în clase/grupe organizate în unităţi spitaliceşti se fac pe baza unei scrisori medicale, care să ateste necesitatea spitalizării pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni, și a solicitării părintelui sau reprezentantului legal.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here