Înscrierile în CNEME, pe ultima sută de metri

268

Cadrele didactice care doresc să ocupe funcţii de conducere în învăţământ mai au doar câteva zile la dispoziţie pentru a se înscrie la concursul de selecţie în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional (CNEME).

Duminică, 22 februarie, se va încheia etapa de selecţie online a viitorilor membrii ai Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional. Până la data de 18 februarie, la concurs se înscriseseră 1342 de candidaţi, între care şi 40 de gorjeni. Candidaţii admişi, în această etapă, vor avea două zile la dispoziţie, 23 şi 24 februarie, pentru a-şi depune la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj portofoliile cuprinzând următoarele documente: cerere de înscriere, curriculum vitae redactat după modelul comun european, portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale, copii legalizate ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învăţământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi; hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar în original şi o declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate. Portofoliile candidaţilor vor fi evaluate în perioada 27 februarie – 5 martie, de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul MECŞ (în cazul candidaţilor care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar). Primele rezultate ale selecţiei vor fi afişate în cursul zilei de 6 martie. În intervalul 9-13 martie, candidaţii nemulţumiţi de punctajele obţinute vor putea depune contestaţii; acestea vor fi soluţionate până pe 24 martie, urmând ca rezultatele finale ale evaluării portofoliilor să fie afişate în perioada 25-26 martie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here