Continuă angajările la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

1040

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical principal la Camera de Gardă. 25 iulie 2018, ora 16.00, este data limită pentru depunerea dosarelor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii în specialitatea medicală/generalist; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau după caz adeverinţă eliberată de O.A.M.G.MAM. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului; examen pentru obţinerea gradului de principal; minimum 5 ani vechime ca asistent medical.

Termen limită pentru înscriere
Concursul organizat de către SJU Târgu-Jiu se va desfășura conform calendarului următor: 25 iulie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 14 august 2018, ora 09.00: proba scrisă;17 august 2018, ora 09.00: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, din Str. Progresului nr. 18, judeţul Gorj, telefon 0253/237.803, interior 307.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here