Concursul pentru constituirea CNEME, aproape de debut

249

Vineri, va debuta cea de-a zecea serie a concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educațional. Cadrele didactice interesate să participe vor avea termen până pe 5 august pentru a se înscrie.

Pe 29 iulie este programată afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu. Tot vineri se va da și startul înscrierilor. Cadrele didactice interesate de dobândirea statutului de expert în management educațional vor putea completa formularul de selecție online, în aplicația informatică, până pe 5 august, urmând ca în cursul zilei de 8 august să fie afișate listele cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online. Aceștia vor avea termen până pe 10 august să depună, la inspectoratul școlar, portofoliul cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional aprobată prin OMECTS nr. 5549/2011, respectiv: cerere de înscriere, curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, portofoliu personal, copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile, certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învăţământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi, hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate. În perioada 11 – 12 august, inspectoratele școlare vor transmite la MENCS lista candidaților declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecție ocupă o funcție de conducere sau de îndrumare și control din inspectoratul școlar, precum și dosarele acestora.  Portofoliile candidaților vor fi evaluate de către comisiile constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MENCS, în perioada 16 – 17 august, iar primele rezultate vor fi afișate în cursul zilei de 19 august, în ordinea descrescătoare a punctajelor. Candidații nemulțumiți de punctajele obținute pot depune contestații în perioada 22 – 26 august; acestea vor fi soluționate până pe 29 august, urmând ca listele finale cuprinzând candidații promovați să fie întocmite în cursul zilei de 30 august. Ordinul de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul național al experților în management educațional va fi emis pe 31 august. Reamintim că, la acest concurs poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here