CNSH Târgu-Jiu angajează muncitor calificat

372

Colegiul Naţional „Spiru Haret” (CNSH) din Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor calificat întreţinere. Candidații trebuie să aibă cel puțin 5 ani vechime. Termenul limită pentru înscriere este 4 ianuarie.

Pe lângă îndeplinirea condițiilor generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, candidații trebuie să îndeplinească și condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale: studii generale/medii şi studii specifice postului (cursuri de calificare, şcoală profesională, școală de maiştri ş.a.); vechime în muncă – cel puţin 5 ani; disponibilitate la efort fizic şi program flexibil;  abilităţi specifice pentru îndeplinirea cerinţelor din fişa postului.

Termen limită pentru înscriere
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 04 ianuarie 2018, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor; 12 ianuarie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 16 ianuarie 2018, ora 10.00: proba practică; 18 ianuarie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arate îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;  carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Relaţii suplimentare la sediul Colegiului Naţional „Spiru Haret” din Târgu Jiu, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 106, judeţul Gorj, telefon 0253/237.710.
Minodora Sucea

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here