CNSH caută paznic

344

Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de paznic/portar. Cei interesați își pot depune dosarele în vederea participării la concurs până la data de 19 februarie 2016.

Pentru a putea participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să fi absolvit măcar școala generală, să aibă disponibilitate la efort fizic şi program flexibil, abilitaţi specifice pentru îndeplinirea cerinţelor din fişa postului și atestat pentru exercitarea activităţilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor. Dosarele de concurs pot fi depuse până la data de 19 februarie, ora 14.00, și trebuie să conțină mai multe documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Candidații vor susține două probe, o probă scrisă și un interviu. Proba scrisă este programată pe 9 martie, iar interviul pe 14 martie.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here