Angajări la Poliția Locală Târgu-Jiu! Se caută consilier!

1471

Poliția Locală a Municipiului Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant corespunzător funcției publice de execuție de consilier achiziții publice clasa I, gradul profesional superior din cadrul Serviciului Financiar, Contabilitate, Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 2 decembrie 2020 – termenul limită de depunere a dosarelor; 14 decembrie 2020, ora 10.30 – proba scrisă; proba de interviu se va susține într-un termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Poliției Locale a Municipiului Târgu-Jiu. Data și ora susținerii interviului se vor afișa obligatoriu odată cu rezultatele probei scrise. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here