38 de noi experţi în managementul educaţional, în Gorj

425

38 dintre cele 57 de cadre didactice din Gorj care au participat la cea mai recentă serie a concursului pentru constituirea Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional (CNEME) au reuşit să obţină punctajul necesar pentru a-l promova. Pe lista noilor experţi în management educaţional figurează şi numele a doi inspectori şcolari. Candidaţii nemulţumiţi de punctajele obţinute pot depune contestaţii săptămâna aceasta.

57 de cadre didactice din judeţul Gorj, între care doi inspectori şcolari, cinci directori şi trei directori adjuncţi au trecut de etapa de selecţie a celei de-a doua serii de anul acesta a concursului pentru constituirea CNEME. Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Gorj a afişat, vineri, lista cu rezultatele obţinute în urma evaluării portofoliilor acestora. Astfel, potrivit datelor publicate pe site-ul IŞJ Gorj, dintre cei 57 de candidaţi, unul a fost respins de către Comisia de evaluare deoarece nu îndeplinea toate condiţiile de participare la concurs, iar alţi 18 nu au reuşit să obţină punctajul minim necesar pentru a promova, respectiv 70 de puncte. Dintre cei care au promovat concursul, cel mai mare punctaj l-au obţinut Anca Maria Bouleanu, profesor la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu, Niculescu Mariana Luminiţa, profesor metodist la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu, şi Tătaru Mihaela, profesor la Colegiul Naţional „Spiru Haret” Târgu-Jiu. Toate trei au obţinut 95 de puncte în urma evaluării portofoliilor.

Doi inspectori şcolari, cinci directorişi doi directori adjuncţi, pe lista candidaţilor promovaţi
Ambii inspectori şcolari care au participat la acest concurs, Alin Badea şi Neofit Stănciulescu, au reuşit să obţină punctajul necesar pentru a promova. În urma evaluării portofoliilor de către o comisie constituită la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectorul de Geografie Alin Badea a obţinut 87 de puncte, iar inspectorul de Religie Neofit Stănciulescu a primit 86 de puncte. Şi cei cinci directori de unităţi de învăţământ care au participat la concurs au reuşit să obţină punctajele necesare pentru a-l promova. Este vorba de: Carmen Raicu, directorul Liceului Tehnologic Bîlteni – 86 de puncte, Ilie Laurenţiu Dumitru, directorul Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Stejari – 81 de puncte, Camelia Cernăianu, directorul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Tătărăscu” Târgu-Jiu – 78 de puncte, Daniela Popescu, directorul Şcolii Gimnaziale Târgu-Logreşti – 76 de puncte şi Gheorghe Ghimpău, directorul Şcolii Gimnaziale „Ion Popescu” Bărbăteşti – 73. Pe lista candidaţilor promovaţi mai figurează şi doi dintre cei trei directori adjuncţi de unităţi de învăţământ care au participat la concurs: Cătălin Constantin Cojocaru, directorul adjunct al Liceului Tehnologic Bîrseşti – 92 de puncte, şi Delia Valerica Torop, directorul adjunct al Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ştefulescu” Târgu-Jiu – 89 de puncte.

Patru zile pentru contestaţii
Reamintim că, la concursul pentru constituirea CNEME a putut participa orice cadru didactic care îndeplinea cumulativ următoarele condiţii: face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional; este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II; a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent; nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Candidaţii au fost evaluaţi pe baza portofoliilor depuse de aceştia la IŞJ Gorj, portofolii ce au trebuit să conţină mai multe documente: cerere de înscriere; curriculum vitae, redactat după modelul comun european; portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale; copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile; certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie; actul de titularizare în învăţământ; adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor; documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi; hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive; adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original; cazier judiciar în original; declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate; opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file. Candidaţii nemulţumiţi de punctajele ce le-au fost acordate pot depune contestaţii la secretariatul IŞJ Gorj, în perioada 19-23 octombrie. Acestea vor fi soluţionate până pe 3 noiembrie, când vor fi afişate rezultatele finale ale evaluării portofoliilor depuse la concursul de selecţie a cadrelor didactice în vederea constituirii CNEME. Calitatea de membru al corpului naţional de experţi în managementul educaţional se dobândeşte prin înscrierea în registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie, şi este obligatorie pentru cei care doresc să ocupe funcţii de conducere în învăţământ. În prezent, în Registrul Naţional de Experţi în Management Educaţional figurează numele a 544 de cadre didactice din Gorj.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here