Zece posturi vacante, la Spitalul Bumbești-Jiu

629

Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: asistent medical specialitatea medicină generală cu PL, la secţia medicină generală; asistent medical principal generalist cu PL, la Camera de Gardă; asistent medical debutant generalist cu PL, la Camera de Gardă; asistent medical generalist cu PL, la Secţia Chirurgie Generală; asistent medical debutant generalist cu PL, la secţia Neurologie; asistent medical principal generalist cu PL, la Blocul Operator; asistent medical debutant de radiologie cu PL, la Comp. Laborator de Radiologie şi Imagistică Medicală; fizician medical debutant în cuantum de 0,5 normă la, Laborator de Radiologie şi Imagistică; infirmieră la secţia Medicină Internă; îngrijitoare la Camera de Gardă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: asistent medical spec. medicină generală cu PL: studii necesare – diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997; 6 luni vechime în specialitate; asistent medical debutant generalist cu PL: studii necesare – diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997; asistent medical principal generalist cu PL: studii necesare – diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997; 5 ani vechime ca asistent medical; pentru fizician medical debutant: studii necesare – diplomă de licenţă în fizică sau echivalentă; infirmieră: studii necesare – diplomă de absolvire a şcolii generale; curs de infirmiere organizat de furnizori autorizaţi de M.M.F.P.S.; 6 luni vechime în activitate; îngrijitoare: diplomă de absolvire a şcolii generale.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 ianuarie 2018, ora 10.00 proba scrisă; 31 ianuarie 2018, ora 10.00 proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să arate starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Oraşului Bumbeşti-Jiu din str. Zorilor nr. 1, Judeţul Gorj, telefon 0253/463.042, 0353/139.922.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here