Spitalul din Rovinari angajează 4 asistenți medicali debutanți

1162

Nu mai puțin de patru posturi vacante de asistent medical generalist debutant au fost scoase la concurs de Spitalul Rovinari. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 29 ianuarie.

Spitalul Orăşenesc „Sf. Ştefan” din Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de asistent medical generalist debutant (PL) (4 posturi), astfel: asistent medical generalist debutant (PL) la Compartimentul Spitalizare de Zi; asistent medical generalist debutant (PL) la Compartimentul Cardiologie din cadrul Secției Medicină Internă; asistent medical generalist debutant (PL) la Compartimentul Gastroenterologie din cadrul Secției Medicină Internă; asistent medical generalist debutant (PL) la Compartimentul Pneumologie din cadrul Secției Medicină Internă. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: diplomă școală postliceală sanitară (PL); vechime în specialitatea studiilor absolvite – nu este cazul; certificat de membru vizat pe anul 2021, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R; copia avizului anual pentru autorizarea exercitării profesiei eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R; asigurare de răspundere civilă valabilă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 ianuarie 2021, ora 14.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 8 februarie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 12 februarie 2021, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here