Spitalul Bumbești-Jiu angajează asistent medical

408

Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical debutant de radiologie cu PL în cadrul Compartimentului Laborator de Radiologie şi Imagistică Medicală. Concursul are loc luna viitoare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997, prevăzută de Ordinul M.S.nr. 1470/2011. La concurs/examen pot participa şi absolvenţii cu studii superioare cu diplomă de licenţă care atestă absolvirea învăţământului de lungă sau scurtă durată în domeniul sanitar (asistent medical) în specialitatea radiologie. La concurs/examen pot participa absolvenţi cu diplomă de studii postliceale (PL), absolvenţi cu diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durată de 5 ani sau echivalare de studii (M), în specialitatea asistent medical generalist care au absolvit un curs de radioprotecţie în unităţi special autorizate de C.N.C.A.N. Bucureşti. La concurs sau examen nu pot participa candidaţii care au avut absenţe nemotivate în ultimele 24 de luni.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 septembrie 2018, ora 10.00 proba scrisă; 20 septembrie 2018, ora 10.00 proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente. Relaţii suplimentare la sediul Spitalului Oraş Bumbeşti-Jiu, persoană de contact – ec. Gutescu Ilie, referent Tataru Elena Claudia, tel. 0253463042, 0353139922, fax 0253463042, e-mail spital_bumbesti_jiu@yahoo.com.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here