Se fac angajări în structurile din învăţământul gorjean!

1614

După o lungă perioadă de timp în care nu s-au întrezărit posturi vacante care să fie scoase la concurs în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, iată că acum, pe final de an, două funcţii urmează a fi ocupate. De asemenea, un concurs în derulare este şi la Casa Corpului Didactic Gorj.

Inspectoratul Școlar Județean Gorj din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de: auditor, gradul profesional I; consilier, gradul profesional I, Compartiment salarizare-normare.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de auditor, gradul profesional I – studii superioare economice, vechime minimă de 10 ani în specialitatea studiilor; pentru postul de consilier, gradul profesional I, Compartiment salarizare-normare – studii superioare economice, vechime minimă de 10 ani în specialitatea studiilor.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 10 decembrie 2019, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 18 decembrie 2019, ora 09.00 – proba scrisă; 20 decembrie 2019, ora 09.00 – proba practică.
Totodată, în această perioadă, un concurs similar este organizat şi la Casa Corpului Didactic Gorj, unitate ce organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de administrator financiar, gradul profesional II, cu jumătate de normă.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii superioare economice, vechime minimă de 3 ani în specialitatea studiilor. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 10 decembrie 2019, ora 14.00 – data limită de depunere a dosarelor; 18 decembrie 2019, ora 09.00 – proba scrisă; 20 decembrie 2019, ora 09.00 – proba interviu.Pentru înscrierea la concursurile enumerate mai sus, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here