Rezultatele finale ale concursului pentru CNEME, afișate astăzi

323

Astăzi, vor fi afișate rezultatele finale ale concursului pentru constituirea Corpului Național de Experți în Management Educațional, după soluționarea contestațiilor depuse de candidații nemulțumiți de punctajele obținute în urma evaluării portofoliilor.

La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru alCorpului Naţional de Experţi în Management Educaţional a putut participa orice cadru didactic care îndeplinea cumulativ următoarele condiţii: făcea dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul științific de doctor, a obţinut calificativul “foarte bine” în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nu a fost exclus din Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Din județul Gorj, la concurs s-au înscris 111 cadre didactice, dintre care 71 au reușit să obțină cel puțin 70 de puncte în urma evaluării portofoliilor, punctajul minim necesar pentru a promova concursul. Cel mai mare punctaj înregistrat la nivelul județului Gorj a fost de 96 de puncte și a fost obținut de patru candidați: Cincă Mihaela Emilia (Grădinița cu Program Prelungit Rovinari), Murărița Daniel (Liceul Energetic Târgu-Jiu/Colegiul Național ”Spiru Haret” Târgu-Jiu), Schintee Carmen (Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu) și Strinu Mihaela Cristina (Școala Gimnazială ”Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu). Punctajele candidaților au fost acordate ca urmare a evaluării portofoliilor acestora, ce au trebuit să conțină mai multe documente: cerere de înscriere, curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, copii legalizate la notariat sau alte autorități învestite cu acest drept ale actelor de studii și copii certificate ”conform cu originalul” după cartea de identitate, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, actul de titularizare în învățământ, adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor, documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent (adeverinţă REVISAL), conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi și hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive, adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original, cazier judiciar, în original, declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original, și portofoliul personal al candidatului. Portofoliul candidaţilor înscrişi la selecţie pentru a deveni membri în corpul naţional de experţi în management educaţional s-a evaluat pe baza fişelor de evaluare, ţinându-se seama de următoarele criterii generale: absolvirea unor programe de formare în domeniul managementului educaţional, experienţa managerială, performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială și participarea la proiecte. După afișarea primelor rezultate, șapte dintre candidați au depus contestații. Dacă vor primi sau nu punctaje mai mari ca urmare a acestor contestații vor afla astăzi, când vor fi afișate rezultatele finale. În zilele de 14 și 15 februarie, inspectoratele școlare vor întocmi listele cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, iar pe 16 februarie va fi emis ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional. Calitatea de membru al CNEME este obligatorie pentru cadrele didactice care doresc să ocupe funcții de conducere în învățământ.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here