Primăria Rovinari organizează selecţie pentru funcţia de administrator al SPL Rovinari

198

Primăria Oraşului Rovinari a demarat procedura de evaluare şi selecţie în vederea numirii unui administrator al societăţii Servicii Publice Locale Rovinari SRL. Pentru acest post, se cere ca viitorii candidaţi să fie absolvenţi de studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi experienţă în domeniul studiilor de cel puţin 5 ani. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae; declaraţie pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pe motive disciplinare în ultimii 7 ani; declaraţie că nu a făcut poliţie politică. Dosarele de candidatură se depun până la termenul de 8 februarie 2019, ora 16.00, la Registratura Primăriei Oraşului Rovinari. Selecţia finală a candidaţilor, aflaţi în lista scurtă, se face pe bază de interviu, organizat de către comisia de evaluare/selecţie, în baza planului de interviu, în data de 11 martie 2019, ora 10.00, la sediul administraţiei locale din Rovinari. În vederea organizării interviului se au în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele: dosarul de candidatură; matricea profilului de candidat; declaraţia de intenţie a candidatului.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here