Posturi vacante la un liceu din Târgu-Jiu

355

Colegiul Tehnic Nr. 2 din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată a posturilor de muncitor calificat (electrician) și îngrijitor.

Pentru postul de muncitor calificat se cer studii medii, calificarea electrician și vechime în domeniu de minimum 3 ani. Pentru postul de îngrijitor sunt necesare doar studii medii. Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este 14 februarie, ora 16.00. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, dosarele candidaților trebuie să conțină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare, copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz, copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică, carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae. Candidații vor trebui să treacă de o probă practică, programată pe 24 februarie, și un interviu, programat pe 28 februarie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here