Posturi vacante de auditor, la Primăria Turceni

737

Primăria orașului Turceni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie, vacante, de auditor, clasa I, gradul profesional asistent, și auditor, clasa I, gradul profesional principal, în cadrul Compartimentului Audit Public Intern, din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Turceni. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor publice sunt: pentru postul de auditor, clasa I, grad profesional asistent – studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an; pentru postul de auditor, clasa I, grad profesional principal – studii universitare de licenţă, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 6 ianuarie 2021 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 20 ianuarie 2021, ora 11.00 – proba scrisă; data și ora susținerii probei de interviu se vor anunța ulterior. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here