Posturi de infirmier, vacante la DGASPC Gorj

834

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcţii contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: un post corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de infirmieră la Complexul de îngrijire şi asistenţă Suseni – Centrul de îngrijire şi asistenţă Suseni; un post corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de infirmieră la Complexul de îngrijire şi asistenţă Suseni – Centrul de recuperare şi reabilitare Suseni; un post corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de infirmieră la Centrul de recuperare şi reabilitare Târgu Cărbuneşti; două posturi corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie de infirmieră la Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi „Bâlteni“ – Centrul de recuperare şi reabilitare; trei posturi corespunzătoare funcţiei contractuale de execuţie de infirmieră la Complexul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi „Bâlteni“ – Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale infirmier, scoase la concurs de către DGASPC Gorj, sunt: absolvent (ă) studii gimnaziale şi vechime în muncă de minimum 5 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 noiembrie 2018, ora 16.30: data limită pentru depunerea dosarelor; 11 decembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă; 14 decembrie 2018: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar s care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, din Târgu Jiu, Str. Siretului nr. 24, camera nr. 36, judeţul Gorj, telefon 0253/212.518.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here