Post vacant la o şcoală din Târgu-Jiu

314

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu caută secretar şef. Concursul pentru ocuparea acestui post se va desfăşura luna viitoare.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de secretar şef şcoală gradul II de la Şcoala Gimnazială „Alexandru Ştefulescu” pot participa doar persoanele care au studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată şi vechime în specialitatea studiilor superioare de minimum șase ani. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până la data de 2 noiembrie 2015; acestea trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care dovedesc vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Candidaţii vor susţine două probe – o probă scrisă şi un interviu. Proba scrisă se va desfăşura în data de 10 noiembrie 2015, la ora 09.00. Data şi ora interviului vor fi anunţate ulterior.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here