Liceul Tehnologic Roşia de Amaradia caută administrator patrimoniu

459

Liceul Tehnologic din Roşia de Amaradia a scos la concurs funcţia de administrator patrimoniu. Postul este cu jumătate de normă, iar termenul limită de depunere a dosarelor este 24 decembrie 2015.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de administrator patrimoniu se pot înscrie persoanele cu studii superioare, absolvenţi de universitate tehnică/administrativ/economic, ştiu să utilizeze calculatorul şi au capacitatea de a gestiona timpul şi priorităţile. Dosarele de concurs, ce pot fi depuse până la data de 24 decembrie 2015, ora 16.00, trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care arate identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care arată vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Cei interesaţi de ocuparea acestui post vor trebui să susţină o probă scrisă şi una practică. Ambele probe se vor desfăşura în cursul zilei e 8 ianuarie 2016.
Proba scrisă este programată la ora 09.00, iar cea practică la ora 13.00.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here