Jandarmeria Gorj angajează fochist

545

Reprezentanții Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj caută fochist, în cadrul Serviciului Logistic, la Compartimentul Administrare Patrimoniu Imobiliar şi Protecţia Mediului. Proba practică va avea loc pe 6 decembrie. Cei interesaţi de acest post sunt aşteptaţi la sediul instituției, pentru depunerea dosarului de înscriere, până pe data de 28 noiembrie. ”Pot participa la concurs numai persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii generale şi specifice: au cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; cunosc limba română, scris şi vorbit; au vârsta minimă reglementată de prevederile legale în vigoare; au capacitate deplină de exerciţiu; au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; îndeplinesc condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs; nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea”, se precizează într-un comunicat al IJJ Gorj. Concursul constă în trei etape: selecţia dosarelor de concurs, proba scrisă și interviul care va fi susținut pe 11 decembrie. Rezultatele vor fi anunțate pe 13 decembrie.
L.F.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here