Interimatul lui Podaru, la final! Se caută manager prin concurs pentru Spitalul Orășenesc Rovinari!

766

Constantin Podaru, fostul administrator public al orașului Rovinari, dar și cel care conduce în interimat Spitalul Orășenesc ,,Sf. Ștefan” din aceeași localitate încă din luna aprilie a anului 2019, și-ar putea pierde funcția! Postul de manager al unității spitalicești a fost scos la concurs, urmând să fie ocupat printr-un examen ce va avea loc luna viitoare.

Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc ,,Sf. Ștefan” Rovinari organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager – persoană fizică. Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Orășenesc „Sf. Ștefan” din Rovinari, str. Jiului, nr. 1, județul Gorj, în perioada 6-23 aprilie 2021, și va consta în două etape: etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 6 aprilie 2021, ora 09.00-11.00 – etapă eliminatorie; etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul spitalului pe baza temelor-cadru, la data de 19 aprilie 2021, ora 10.00.

Calendarul de concurs
Calendarul de desfășurare a concursului este următorul: Vizitarea spitalului de către candidații interesați sub îndrumarea directorului medical – 31 martie 202, ora 09.00-12.00; Termen limită de înscriere – 5 aprilie 2021, ora 14.00; Verificarea dosarelor candidaților – 6 aprilie 2021, ora 09.00-11.00; Afișarea rezultatelor la verificarea dosarelor – 6 aprilie 2021, ora 14.00; Depunerea contestațiilor la rezultatele verificării dosarelor – 7 aprilie 2021, ora 14.00; Soluționare contestații – 9 aprilie 2021, ora 14.00; Afișare rezultate contestații- 9 aprilie 2021, ora 14.00; Afișare pe site a proiectelor de management – 12 aprilie 2021, ora 14.00; Susținerea publică a proiectelor de management – 19 aprilie 2021, ora 10.00; Afișarea rezultatului probei de susținere publică – 20 aprilie 2021, ora 14.00; Depunere contestații – 21 aprilie 2021, ora 14.00; Soluționarea contestațiilor – 23 aprilie 2021, ora 14.00; Afișarea rezultatelor finale – 23 aprilie 2021, ora 15.00. La concurs au acces persoanele fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții: cunosc limba română, scris și vorbit; sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic; sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic); nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii. Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Orășenesc „Sf. Ștefan” Rovinari, Biroul Resurse Umane, până în data de 5 aprilie 2021, ora 14:00. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente: cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze; copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate; copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente; copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevăzute la I alin. (1) lit, c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii; curriculum vitae; adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă; cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare; adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic; declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989; copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz; proiectul de management realizat de candidat; declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat; declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat; declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here