DGASPC Gorj recrutează un kinetoterapeut și un masor la Centrul de recuperare și reabilitare de la Cărbunești

1210

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj organizează concurs la cantina din cadrul Complexului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică pentru adulţi ,,Bîlteni”, din Târgu-Jiu, strada Dumbrava, nr. 34, pentru ocuparea a două posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale de execuţie după cum urmează: un post corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de kinetoterapeut la Centrul de recuperare şi reabilitare Târgu-Cărbuneşti; un post corespunzător funcţiei contractuale de execuţie de masor la Centrul de recuperare şi reabilitare Târgu-Cărbuneşti. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru postul de kinetoterapeut – absolvent(ă) cu studii superioare de lungă durată cu specializarea „kinetoterapie”, posesor de autorizație de liberă practică însoțită de avizul anual, vechime în specialitatea studiilor de minim 3 ani; pentru postul de masor – absolvent(ă) cu studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, posesor(oare) de diplomă/certificat de absolvire curs de masor, vechime în funcția de masor de minimum trei ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 8 noiembrie 2019, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor, 26 noiembrie 2019, ora 09.00 – proba scrisă, 29 noiembrie 2019 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here