Continuă angajările la Spitalul Municipal Motru

457

Vești bune pentru absolvenții școlilor sanitare, aflați în căutarea unui loc de muncă! Spitalul Municipal Motru, Judeţul Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează: asistent medical generalist debutant sau asistent medical de radiologie debutant (oricare dintre variante fără vechime): 1 post (PL/SSD/S) – la Secţia Radiologie imagistică medicală; asistent medical principal de radiologie (minimum 5 ani vechime în specialitate): 2 posturi (PL/SSD/S) – la Secţia Radiologie imagistică medicală (computer tomograf).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: asistent medical debutant din cadrul Secţiei Radiologie (se pot înscrie asistenţi medicali generalişti sau asistenţi medicali de radiologie) care deţin: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate; curs de radioprotecţie valabil; asistent medical principal de radiologie din cadrul secţiei Radiologie – computer tomograf (se pot înscrie asistenţi medicali principali de radiologie) care deţin: diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate; diplomă de absolvire a gradului de asistent medical principal; curs de radioprotecţie valabil.

Calendarul concursului
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 mai 2017, ora 09.00: proba scrisă; 06 iunie 2017, ora 09.00: proba practică; 09 iunie 2017, ora 09.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Municipal Motru, str. Carol Davilla nr 4, Judeţul Gorj, telefon: 0253/410.003, fax 0253/410078.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here