Continuă angajările la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

326

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de registrator medical debutant la Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală. Dosarele de concurs se depun până pe data de 19 august.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție vacante de registrator medical debutant la Serviciul de Evaluare şi Statistică Medicală sunt: diplomă de bacalaureat; să fie deţinătorul unei diplome care să ateste efectuarea unei specializări în domeniul informatică, cum ar fi: certificat de calificare profesională cu calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date: certificat de absolvire cu calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date; atestat profesional în una din specialităţile: informatică: matematică-informatică: matematică-informatică cu predare informatică intensiv; orice alt certificat sau atestat care dovedeşte calificarea de operator introducere, validare şi prelucrare date.

Concurs, în luna septembrie
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 19 august 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 04 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă (test grilă); 07 septembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, din Str. Progresului nr. 18, judeţul Gorj, telefon 0253/237.803, interior 307.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here