CJRAE Gorj recrutează un asistent social

1221

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent social grad IS.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii – universitare de lungă durată – specializarea asistență socială, absolvite cu diplomă de licență emisă de universitate acreditată; vechime – experiență și competență în domeniul asistenței sociale necesare încadrării la gradul profesional I; cunoștințe foarte bune de operare PC – Windows, Microsoft Office, Excel, precum și alte aplicații informatice specifice activității; capacitatea intelectuală și de specialitate de a lua într-o unitate cu caracter bugetar, ținerea la zi a evidenței dosarelor copiilor cu cerințe educaționale speciale, a certificatelor de orientare școlară și profesională, conform fișei postului; cunoștințe solide în ceea ce privește legislația în vigoare din domeniul educației și domeniul social.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 3 februarie 2020 – data limită pentru depunerea dosarelor; 17 februarie 2020, ora 09.00 – proba scrisă; 21 februarie 2020, ora 09.00 – proba interviu; 25 februarie 2020, ora 09.00 – proba practică.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here