Cinci posturi vacante, scoase la concurs la Primăria Bîlteni

637

Primăria comunei Bîlteni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuţie vacante, după cum urmează: consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul urbanism; consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul agricol; consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Achiziţii publice, investiţii; consilier, clasa I, grad profesional debutant – compartimentul agricol; consilier, clasa I, grad profesional asistent – compartimentul Situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru consilier la Compartimentul urbanism – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, profil tehnic, specializarea inginer construcţii, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani; pentru consilier la Compartimentul agricol – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, specializarea inginer cadastru; pentru consilier la Compartimentul Achiziţii Publice – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, profil tehnic, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de cel puţin 9 ani; pentru postul de consilier debutant la compartimentul agricol – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; pentru funcţia de consilier la Compartimentului Situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, profil tehnic, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum un an.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 3 iulie 2017, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 14 iulie 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 17 iulie 2017, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here