Angajări pe două posturi vacante la Casa de Pensii Gorj! Concursul, pe 28 aprilie!

5699

Casa Județeană de Pensii Gorj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție vacante de auditor, clasa I, gradul superior, din cadrul Compartimentului audit, și consilier achiziții publice, clasa I, gradul superior, din cadrul Compartimentului achiziții publice.

În ceea ce privește postul de auditor, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dar și următoarele condiții specifice: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice sau juridice; vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice. Candidatul admis are obligația de a obține, înainte de numirea ca auditor, avizul de la Compartimentul Audit al Casei Naționale de Pensii Publice, conform H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern. Pentru obținerea avizului, candidații pentru funcția de auditor intern depun un dosar care cuprinde următoarele documente: curriculum vitae; o declarație privind respectarea prevederilor art. 22 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la incompatibilitățile auditorilor interni; o lucrare în domeniul auditului public intern; două scrisori de recomandare de la persoane cu experiență în domeniul auditului intern. De asemenea, candidații care își doresc funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, clasa I, gradul superior, trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, să dețină studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe economice, juridice, inginerești și să aibă o vechime minimă de 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

5 aprilie, termen limită pentru depunerea dosarelor
Concursul constă în trei probe succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere; proba scrisă care se va desfășura în data de 28 aprilie 2021, ora 10:00; interviul se va desfășura cu respectarea art. 56 din H.G. nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, dosarul de concurs va conține în mod obligatoriu următoarele documente: formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3, actualizat cu prevederile art. 465, alin.(1), litera j) si k) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; curriculum vitae, modelul comun european; copia actului de identitate; copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; copia carnetului de muncă şi, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor, necesară ocupării funcției publice; copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; cazierul judiciar; declarație pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepția copiei actului de identitate, care se poate transmite şi în format electronic. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Casei Județene de Pensii Gorj până la data de 5 aprilie 2021 (inclusiv), zilnic, între orele 08.00 – 16.30 în zilele de luni – joi şi între orele 08.00 – 14.00 în zilele de vineri. Probele concursului se vor susține la sediul instituției din Târgu-Jiu.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here