Angajări în masă pe 10 joburi vacante, la Primăria Rovinari

528

Noi concursuri de ocupare a unor funcţii vacante sunt în derulare la Primăria oraşului Rovinari! Angajările continuă, cel mai recent anunţ fiind cel de încadrare pe 10 funcţii contractuale.

Primăria Oraşului Rovinari organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, după cum urmează: expert grup ţintă – 1 post; expert implementare şi monitorizare – 2 posturi; educator – 2 posturi; ajutor educator – 2 posturi; profesor – 3 posturi. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru expert grup ţintă – absolvenţi studii medii, cu diplomă de bacalaureat, experienţă generală în muncă – 3 ani, experienţă specifică în recrutare sau domenii precum sociologie, psihologie, comunicare, dezvoltare comunitară, administraţie publică – 1 an; pentru posturile de expert implementare şi monitorizare – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, experienţă generală în muncă – 5 ani, experienţă specifică în coordonarea de activităţi şi/sau cunoaşterea mecanismului de implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene – 1 an; pentru posturile de educator – absolvenţi studii medii, cu diplomă de bacalaureat, experienţă generală – 3 ani, experienţă specifică în educaţia formală şi non formală a copiilor – 1 an; pentru ajutor educator – absolvenţi studii medii, cu diplomă de bacalaureat, experienţă generală în muncă – 2 ani, experienţă specifică în domeniul îngrijirii copiilor inclusiv în servicii suport pentru învăţământul preşcolar – 1 an; pentru posturile de profesor – studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă sau echivalentă, experienţă generală în muncă – 5 ani, experienţă specifică de predare în învăţământul gimnazial – 2 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 10 august 2018, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 20 august 2018, ora 11.00 – proba scrisă; 23 august 2018, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here