Un nou concurs pentru postul de inspector școlar general adjunct

306

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a anunțat recent organizarea unui nou concurs pentru ocuparea funcției vacante de inspector școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj. În prezent, această funcție este ocupată de Maria Cochină.

Un alt concurs pentru funcția de inspector școlar general adjunct a fost organizat în perioada 19 mai – 10 iunie a.c., însă singurul candidat care s-a înscris atunci nu s-a prezentat la toate probele. La momentul respectiv, funcția era ocupată de Dorina Popescu, însă pe 23 iunie aceasta a fost înlocuită cu Maria Cochină. Zilele trecute a fost anunțat un alt concurs. Și acesta va fi organizat în baza Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de inspector școlar general, inspector școlar general adjunct și de director al casei corpului didactic, aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
La concurs poate participa personalul didactic care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: este membru al corpului național de experți în management educațional, este absolvent al unei instituții de învățământ superior, cu diplomă de licență, este personal didactic titular în învățământ și are gradul didactic I sau titlul științific de doctor, are o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin 8 ani, dintre care 5 în ultimii 10 ani, a obținut calificativul ”foarte bine” în ultimii 5 ani școlari încheiați și nu a fost sancționat disciplinar în anul școlar curent, are recomandare/caracterizare vizând calitățile profesionale, manageriale și morale din partea consiliului profesoral al unității de învățământ sau din partea consiliului de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs, nu a desfășurat poliție politică și nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre definitivă de condamnare penală, este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, iar la data susținerii concursului nu a împlinit vârsta standard de pensionare.

Înscrieri până pe 1 august
Candidații trebuie să depună dosarul de înscriere în perioada 18 iulie – 1 august 2016, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj. În conformitate cu prevederile art. 4 din Metodologia aprobată prin OMECTS nr. 5557/7 octombrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, acest dosar trebuie să conțină mai multe documente, între care: cerere de înscriere, curriculum vitae, redactat după modelul comun european, certificat după naștere și, după caz, certificat de căsătorie, act de titularizare în învățământ, document care atestă calitatea de membru al corpului național de experți în management educațional, adeverințe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului științific de doctor, carnet de muncă sau document echivalent, completat la zi, hotărâri judecătorești, pentru persoanele care și-au schimbat numele din diferite motive, copii legalizate la notariat sau la alte autorități învestite cu acest drept ale actelor de studii, adeverință, în original, de vechime efectivă în învățământul preuniversitar, adeverință care cuprinde calificativele pentru ultimii 5 ani, în original, recomandare/caracterizare de la consiliul profesoral al unității de învățământ sau de la consiliul de administrație al inspectoratului școlar ori recomandarea senatului universității sau a organului de conducere al instituției în care candidatul își desfășoară activitatea la data înscrierii la concurs, în original, certificat medical, în original, declarație pe propria răspundere a candidatului sau adeverință, în original, care să ateste faptul că nu a desfășurat activitate de poliție politică, cazier judiciar și oferta managerială a postului pentru care candidează. Probele de concurs se vor desfășura în perioada 16 – 19 august, la sediul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here