UCB Târgu-Jiu recrutează prin concurs un șofer

1535

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de execuție vacante, de șofer I (M) la Compartimentul Administrativ, Gestiune și Dezvoltare Patrimoniu din cadrul Direcției Generale Administrative.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: nivelul studiilor – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în activități din domeniul auto – minimum 10 ani; cunoștințe de mecanică auto; alte competențe – permis conducere categoria B. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 februarie 2020, ora 16.00 – data limită de depunere a dosarelor; 19 februarie 2020, ora 10.00 – proba scrisă – la sediul rectoratului, din Bd. Republicii nr. 1; 19 februarie 2020, ora 14.00 – proba practică – la sediul rectoratului, din Bd. Republicii nr. 1; 21 februarie 2020, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

3 COMENTARII

  1. Hahaha ce concurs bai frate ca este deja aranjat totul, pai se observa clar ca este aranjat, pai ce treaba are ba legea 53 cu chestionarele voi nu sunteți sănătoși la cap și cu organizarea și funcționarea UCB la fel este totul aranjat , după concurs ăla care este câștigătorul se duce și completează tot ce i se spune ai va di declarat câștigător, aici e caz de DNA.

  2. Daaaa așa este o sa merg sa depun dosarul și după o sa le fac plângere la DNA și solicit ca concursul sa fie ținut și controlat imediat in fata participantilor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here