UCB Târgu-Jiu a scos la concurs două posturi vacante

630

Universitatea “Constantin Brâncuşi“ din Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, de: referent de specialitate debutant (S) la Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare; documentarist debutant (M) la Institutul de Politici Publice, Administraţie şi Ştiinţele Educaţiei.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor contractuale sunt: pentru postul de referent de specialitate debutant – studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă, specializările/programele de studiu – Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe operare PC, capacitate de adaptare sporită, comunicare, seriozitate, capacitate de asimilare de noi informaţii şi abilităţi, disponibilitate pentru implicare în activităţi socioculturale, deschidere la nou, multiculturalism, stagiu de voluntariat de minimum un an în domeniul relaţiilor internaţionale – o mobilitate Erasmus +; pentru postul de documentarist debutant – studii medii, cunoștințe operare PC. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 decembrie 2018, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 19 decembrie 2018, ora 09.00 – proba scrisă pentru postul de referent de specialitate, ora 13.00 pentru postul de documentarist debutant; 21 decembrie 2018, ora 09.00 – proba interviu la examenul de referent, ora 13.00 pentru funcția de documentarist debutant.Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here