Trei posturi vacante la Edilitara Târgu Jiu

5196

EDILITARA PUBLIC S.A. Târgu Jiu organizează, la data de 24.08.2022, ora 12:00, concurs pentru ocuparea a trei posturi de prinzător câini în cadrul Sectorului Gestionare câini fără stăpân, cu normă întreagă, pe durată determinată de trei luni.

Dosarul de concurs se va depune până la data de 17.08.2022, ora 15:00, la secretariatul societății și va conține următoarele documente: cerere de înscriere la concurs adresată directorului general; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/atestări; copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate și curriculum vitae.

Condiții de participare la concurs:

  1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European si domiciliul în Romania;
  2. cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. are capacitate deplină de exercițiu;
  5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. adeverință sau diplomă care să ateste nivelul de studii: generale (G);
  7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul constă în trei etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă și  interviu. Fiecare probă este eliminatorie.

Calendarul concursului:

– 17.08.2022, ora 15:00 – data limită de depunere a dosarelor pentru înscrierea candidaților la concurs;

Selecția dosarelor și afișarea listei cu rezultatul verificării dosarelor de înscriere la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului selecției dosarelor.

Soluționarea contestațiilor și afișarea listei cu rezultatul final al verificării dosarelor de înscriere, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

24.08.2022, ora 12:00 – susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la proba scrisă – în termen de 3 zile de la susținerea probei scrise.

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei scrise, la sediul societății – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului probei scrise.

Afișarea rezultatelor la proba scrisa după soluționarea contestațiilor, precum si afișarea datei probei interviu, la sediul societății – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor;

Susținerea interviului – în termen de 5 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise;

Afișarea rezultatelor la interviu, la sediul societății – în termen de 3 zile lucrătoare de la susținerea probei interviu;

Depunerea eventualelor contestații privind rezultatele probei interviu – în termen de 2 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor la interviu;

Soluționare contestațiilor și afișarea, la sediul societății, a rezultatelor finale după soluționarea eventualelor contestații – în termen de o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Bibliografia și tematica vor fi afișate pe site-ul societății www.edilitara.ro în cadrul prezentului anunț, la secțiunea Cariere.

 

1 COMENTARIU

Dă-i un răspuns lui gheo Renunțați la răspuns

Please enter your comment!
Please enter your name here