Trei noi posturi vacante, la Oficiul de Cadastru Gorj

989

După ce a fost scos la concurs postul de administrator financiar la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI), acum instituţia face trei noi angajări.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Gorj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante de: un post asistent registrator principal, grad I – Serviciul Publicitate Imobiliară – B.R.P. Târgu-Cărbunești – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea Drept, vechime în specialitate de minimum 3 ani și 6 luni, cunoștințe avansate de operare pe calculator; un post asistent registrator principal, debutant – Serviciul Publicitate Imobiliară – B.R.P. Novaci – studii universitare de licență absolvite cu diplomă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializarea Drept, fără vechime în specialitate, cunoștințe avansate de operare pe calculator; un post asistent registrator, treapta II – Serviciul Publicitate imobiliară- B.R.P. Motru – studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat, vechime în muncă de minimum 6 luni, cunoștințe avansate de operare pe calculator. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 7 februarie 2019, ora 16.30 – termen limită de depunere a dosarelor; 18 februarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 22 februarie 2019, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here