Toamna aduce concursuri pentru directorii de şcoli

244

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a publicat proiectul de Metodologie privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitare cu personalitate juridică. În proiect se precizează că examenul ar urma să se desfăşoare în octombrie – noiembrie, respectiv martie – aprilie, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care doresc să participe.

Potrivit proiectului de metodologie, la concursul pentru ocuparea funcţiei de director sau director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au absolvit cu diplomă studii universitare de licență; sunt membre ale corpului național de experți în management educațional; sunt titulare în învățământul preuniversitar, au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor și o vechime în învățământul preuniversitar de cel puţin patru ani; dovedesc calităţi profesionale, manageriale şi morale, reflectate prin calificativul “Foarte bine” în ultimii trei ani consecutivi şi nu au fost sancţionate disciplinar în ultimele 12 luni anterioare înscrierii la concurs; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcţiei; nu au desfășurat activități de poliție politică. Concursul se organizează de către inspectoratul şcolar, de regulă în perioada octombrie-noiembrie, respectiv martie-aprilie. Graficul de desfăşurare se stabileşte de fiecare inspectorat şcolar şi se comunică Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Inspectoratul şcolar are obligaţia de a anunţa, în presa locală şi centrală, organizarea concursului, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de prima zi a sesiunii de concurs şi, de asemenea, prin afişare la sediul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, a listei funcţiilor de conducere pentru care se organizează concurs, precum şi a informaţiilor referitoare la înscrierea şi participarea la concurs a candidaţilor. Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar are caracter public, exceptând timpul alocat probei scrise. Probele de concurs vor fi înregistrate audio-video, după caz.

Cine nu poate participa la concurs
În proiectul de metodologie se precizează că nu pot ocupa funcţia de director sau director adjunct persoanele care desfăşoară activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, cum sunt: prestarea de către cadrul didactic a oricărei activităţi comerciale în incinta unităţii de învăţământ sau în zona limitrofă; comerţul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; practicarea, în public, a unor activităţi cu componenţă lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului. La concurs nu pot participa nici rudele de gradul I ale liderilor de sindicat. Se mai precizează şi că directorul şi directorul adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar nu pot avea, pe perioada exercitării mandatului, funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte în cadrul unui partid politic, la nivel local, judeţean sau naţional.

Contracte pe 4 ani sau până la pensionare
Metodologia mai prevede şi că, în urma promovării concursului, directorul încheie, pe o perioadă de 4 ani, contract de management administrativ-financiar cu primarul/primarul de sector al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv preşedintele consiliului judeţean pe raza căreia se află unitatea de învăţământ şi contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general. În situaţia în care persoanele numite în funcţiile de director/director adjunct au mai puţin de 4 ani până la împlinirea vârstei legale de pensionare, contractele de management administrativ-financiar şi educaţional se încheie până la data îndeplinirii condiţiilor legale de pensionare. Cadrele didactice numite în funcţiile de director şi director adjunct au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii. În cazul vacantării funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar şi cu acordul scris al persoanelor solicitate.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here