STS recrutează un îngrijitor pentru o unitate militară din Gorj

1899

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată/determinată, a funcției contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor (4 posturi), după cum urmează: 1 post la U.M. 0652 Satu Mare; 1 post la U.M. 0570 Botoșani; 1 post la U.M. 0731 București; 1 post la U.M. 0501 Târgu-Jiu (perioadă determinată).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: să aibă studii gimnaziale; să aibă cetăţenia română; să cunoască limba română, scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie sau să fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni din culpă şi să nu fie în curs de cercetare sau judecată; nu necesită vechime în muncă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 august 2021, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; U.M. 0501 Târgu-Jiu – 1 septembrie 2021, ora 08.00 – evaluarea psihologică, probă eliminatorie; 2 septembrie 2021, ora 08.00 – proba practică; 8 septembrie 2021, ora 08.00 – proba interviu. Probele de concurs se vor desfășura la sediul Serviciului de Telecomunicații Speciale din București, Splaiul Independenței nr. 323A, sectorul 6.Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here