Spitalul Bumbeşti-Jiu angajează trei îngrijitoare

347

Concurs pe trei posturi vacante la unitatea spitalicească din Sadu! Probele de concurs pentru ocuparea a trei posturi de infirmieră sunt programate a se desfăşura în prima decadă a lunii august.

Spitalul Orăşenesc din Bumbești-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează: îngrijitoare la secţia Medicină Internă; îngrijitoare la secţia Obstetrică-Ginecologie; îngrijitoare la secţia Neurologie. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Singura condiţie specifică pentru ocuparea posturilor scoase la concurs este ca viitoarele candidate să aibă minim studii de şcoală generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 7 august 2017, ora 10.00 – proba scrisă; 10 august 2017, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care arată îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here