Se caută şofer pentru microbuzul şcolar din Negomir

349

Primăria comunei Negomir organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante de şofer microbuz şcolar. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt: nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau şcoală profesională auto absolvită cu diplomă; posesor de permis de conducere auto categoria D; vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 7 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 mai 2017, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 30 mai 2017, ora 11.00 – proba scrisă; 31 mai 2017, ora 11.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care aeată efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here