Se caută portar la Primăria Municipiului Târgu-Jiu!

1035
Primăria Târgu Jiu (Str. Constantin Brâncuși nr. 19)

Primăria Municipiului Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante, de portar din cadrul Serviciului gestionare situații de urgență, securitatea muncii și administrativ. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent de studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat; minimum 3 ani vechime ca agent de pază și ordine (agent de securitate); să fie posesorul unui certificat de calificare profesională în domeniul agent de securitate/ pază și ordine cu atestat eliberat de Inspectoratul de Poliţie pentru exercitarea ocupației de agent de securitate/pază și ordine.Concursul se va organiza conform calendarului următor: 30 octombrie 2019, ora 16.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor; 19 noiembrie 2019, ora 10.30 – proba scrisă; data și ora interviului vor fi anunțate ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here