Regulamentul pentru Organizarea și Funcționarea Unităților de Învățământ Preuniversitare, adaptat la pandemia de coronavirus

888

Săptămâna aceasta, în Monitorul Oficial, a fost publicat noul Regulament pentru Organizarea și Funcționarea Unităților de Învățământ Preuniversitare (ROFUIP). Documentul introduce o serie de reguli noi pentru adaptarea funcționării școlilor și grădinițelor la situația actuală, generată de pandemie.

Una dintre moficări apare chiar în definiția unității de învățământ cu personalitate juridică, unde apare și obligativitatea ca aceasta să aibă domeniu web. O altă noutate este legată de decizia de suspendare a cursurilor la nivel regional sau național, decizie ce va fi luată ,,prin ordin al ministrului Educației și Cercetării ca urmare a hotărârii comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, respectiv Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CJSU/CNSU), după caz”, fără a mai fi consultate sindicatele. Diriginții nu vor mai fi numiți prin consultarea consiliului profesoral, ci de către directorul unității de învățământ, în baza hotărârii consiliului de administrație. Nu mai pot fi numite ca profesori diriginți cadrele didactice din centrele și cabinetele de asistență psihopedagogică. Pe lângă activitățile de suport educațional și consiliere pe care le face în continuare în timpul orelor de curs, dirigintele primește o nouă sarcină, să facă acele activități și în afara orelor de curs. ,,Activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională sunt obligatorii și sunt desfășurate de profesorul diriginte astfel: în cadrul orelor din aria curriculară consiliere și orientare; în afara orelor de curs, în situația în care în planul-cadru nu este prevăzută ora de consiliere și orientare. În această situație, dirigintele stabilește, consultând colectivul de elevi, un interval orar în care se vor desfășura activitățile de suport educațional, consiliere și orientare profesională, care va fi adus la cunoștință elevilor, părinților și celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestor activități se realizează cu aprobarea directorului unității de învățământ, iar ora respectivă se consemnează în condica de prezență”. De asemenea, în atribuțiile dirigintelui au fost introduse și activitățile extracurriculare și extrașcolare în unitatea de învățământ și în afara acesteia, inclusiv activitățile realizate prin intermediul tehnologiei și al internetului. În ROFUIP se mai precizează că ,,pentru realizarea unei comunicări constante cu părinții sau reprezentanții legali, profesorul diriginte stabilește, în acord cu aceștia, lunar, o întâlnire pentru prezentarea situației școlare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaționale sau comportamentale specifice ale acestora. În situații obiective cum ar fi: calamități, intemperii, epidemii, pandemii, alte situații excepționale, aceste întâlniri se pot desfășura online, prin mijloace electronice de comunicare, în sistem de videoconferință”. Întâlnirile cu părinții pot fi și individuale, caz în care, la solicitarea dirigintelui sau a părinților, poate fi prezent și elevul.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here