Primăria Țânțăreni recrutează un polițist local

1155

Primăria comunei Țânțăreni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Serviciului Poliția Locală – Compartimentul Ordinea și liniștea publică și paza bunurilor. Candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute la art. 465, alin. 1, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției publice de polițist local sunt: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat; vechime în specialitate studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minimum un an. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 15 februarie 2021 – termenul limită de depunere a dosarelor; 2 martie 2021, ora 10.00 – proba scrisă; 5 martie 2021, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here