Posturi vacante, la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

306

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu-Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de asistent medical debutant P.L, la Secţia Chirurgie generală II, precum și a funcției contractuale de execuție temporar vacante de infirmier debutant la Secţia Neonatologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de execuție temporar vacante de asistent medical debutant P.L, la Secţia Chirurgie generală II, sunt: diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare în specialitatea medicală/generalist; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau, după caz, adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului. Examenul se va organiza conform calendarului următor: 09 august 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 11 septembrie 2018, ora 09.00: proba scrisă (test grilă); 14 septembrie 2018, ora 09.00: proba interviu. Pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție temporar vacante de infirmier debutant la Secţia Neonatologie se cere doar diplomă de absolvire a școlii generale; concursul pentru acest post se va organiza conform calendarului următor: 09 august 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 20 august 2018, ora 09.00: proba scrisă (test grilă); 23 august 2018, ora 09.00: proba interviu.

Documente necesare pentru înscriere
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să arate starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu, din Str. Progresului nr. 18, judeţul Gorj, telefon 0253/237.803, interior 307.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here