Posturi vacante la Colegiul Auto „Traian Vuia” din Târgu-Jiu

820

Colegiul Auto „Traian Vuia” din Târgu Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel: 1 post vacant de muncitor calificat – electrician; 1 post vacant de administrator patrimoniu studii superioare. De asemenea, unitatea de învăţământ angajează şi secretar pe perioadă determinată. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 25 iulie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: pentru postul de muncitor calificat – electrician: absolvent cu studii medii cu diplomă de bacalaureat, diplomă/atestat care să ateste calificare în domeniu, vechime în câmpul muncii minimum 15 ani. Pentru postul de administrator patrimoniu: studii superioare, cunoştinţe foarte bune de operare calculator în limbaje specifice (gestiune), vechime în câmpul muncii minimum 10 ani, spirit organizatoric.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 iulie 2017, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 31 iulie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 02 august 2017, ora 12.00: proba interviu. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.

Se caută şi secretar pe perioadă determinată
Colegiul Auto „Traian Vuia” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de secretar, studii medii.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; cunoaște limba română, scris și vorbit; are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; are capacitate deplină de exercițiu; are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: absolvent studii medii cu diploma de bacalaureat.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11-25 iulie 2017, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 31 iulie 2017, ora 09.00: proba scrisă; 02 august 2017, ora 12.00: proba interviu. Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relatii suplimentare la sediul Colegiului Auto „Traian Vuia” din Târgu Jiu, str. E. Teodoroiu, nr. 342, Județul Gorj, telefon 0353/401.701.
Minoroda Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here