Posturi de conducere, vacante la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

301

Trei posturi de șef serviciu și două de șef birou sunt vacante la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu. Conducerea unității sanitare a organizat concurs pentru ocuparea acestora, termenul limită pentru depunerea dosarelor fiind 6 decembrie.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcții contractuale de conducere vacante: şef – Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale; şef – Serviciul financiar-contabilitate; şef – Serviciul Aprovizionare, transport, achiziţii publice-contractare; şef Birou Tehnic și şef Birou Administrativ.
În vederea participării la concurs, candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să dovedească nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care arată îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să dovedesc starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae și chitanța de plată a taxei de participare la concurs, în valoare de 100 de lei.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 6 decembrie.

Condiții de participare la concurs
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de șef Birou Administrativ sunt: diplomă de licenţă în profil economic/juridic; minimum 2 ani vechime în specialitate.
Pentru postul de șef Birou Tehnic, candidații trebuie să aibă diplomă de licență în profil tehnic și minim 2 ani vechime în domeniul studiilor.
Cei care doresc să candideze pentru postul de șef – Serviciul Aprovizionare, transport, achiziţii publice-contractare trebuie să aibă: diplomă de licenţă în profil economic; minimum 2 ani vechime în specialitate; curs acreditat de Ministerul Educaţiei în specializarea expert în achiziţii publice.
Pentru postul de șef – Serviciul financiar-contabilitate se cer: diplomă de licenţă în profil economic; minimum 2 ani vechime în specialitate; diplomă master în specialitatea Managementul Sistemului de Sănătate. Pentru postul şef – Serviciul Managementul Calităţii Serviciilor Medicale, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: diplomă de licenţă în profil economic/juridic/ medicină; minimum 2 ani vechime în specialitate; curs de pregătire în domeniul calităţii serviciilor medicale, recunoscut de Ministerul Sănătăţii, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau de Autoritatea Naţională pentru Calificări sau dovada înscrierii la curs (formularul de înscriere).
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu din Str, Progresului nr, 18, telefon 0253237803, int. 307.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here