Postul de director al OJFIR Gorj, scos la concurs

2008

În cea de-a doua jumătate a acestei luni, la Bucureşti va avea loc concursul pentru ocuparea postului de director în cadrul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Gorj.

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, cu studii superioare, astfel: 1 post de D.G.A.I.L.I.N.A., grad II, vechime în specialitate – minimum 5 ani; 2 posturi de D.G.A., grad II – C.R.F.I.R. 2 Sud Est și 8 București-Ilfov, vechime în specialitate – minimum 5 ani; 2 posturi de director, grad II – O.J.F.I.R. Tulcea și Gorj, vechime în specialitate – minimum 3 ani; 5 posturi de șef serviciu, grad II – DE – S.A.P.; C.R.F.I.R. 8 București, Ilfov – A.F.P.D.; O.J.F.I.R. Alba – S.A.F.P.D.; O.J.F.I.R. Tulcea și Mehedinți – SLIN, vechime în specialitate – minimum 2 ani; 13 posturi de consilier, grad IA – D.G.P.P.R. – SGPPR; D.R.P. – R.NJJ.R.; D.l.B.A. – S.I.B. – CI: D.E.C.P.F.E. – SCP; C.R.F.I.R. 5 Vest – SIBA-CI, S.A.F.P.D. – CI; O.J.F.I.R. Dâmbovița, Giurgiu, Mehedinți, Bistrița – Năsăud – S.A.F.P.D. – CI/CE, O.J.F.I.R.I Bihor – S.L.I.N. – CI, vechime în specialitate – minimum 1 an; 2 posturi de consilier, grad I – D.R.P. – BP – CR; D.C.P. – SM, vechime în specialitate – minimum 9 luni; 1 post de consilier, grad II – D.P.D.I.F. – S.I.F.F.M., vechime în specialitate – minimum 6 luni; 1 post de consilier juridic, grad IA – C.R.F.I.R. 4 Sud Vest – C.J.C., vechime în specialitate – minimum 2 ani și 6 luni.Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 noiembrie 2019, ora 17.00 – data limită pentru depunerea dosarelor; 22 noiembrie 2019 , ora 10.00 – proba scrisă; 28 noiembrie 2019 , ora 09.00 – interviul. Proba scrisă se va desfășura la U.S.A.M.V. București, din bd. Mărăști nr. 59, sectorul 1, iar interviul la sediul C.R.F.I.R. 8. București-Ilfov, din București, str. Șerban Vodă nr. 90 – 92, sectorul 4.Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here