Post vacant de îngrijitor, scos la concurs de UCB Târgu-Jiu

809

Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de îngrijitor la Compartimentul Administrativ, Tehnic – Întreținere din cadrul Direcției Generale Administrative. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: minim studii generale; vechime în muncă – minimum 5 ani. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 aprilie 2021, ora 14.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 5 mai 2021, ora 10.00 – proba scrisă, la sediul Facultății de Inginerie din Calea Eroilor nr. 30; 5 mai 2021, ora 14.00 – proba practică, la sediul Facultății de Inginerie din Calea Eroilor nr. 30; 7 mai 2021, ora 10.00 – proba interviu, la sediul Facultății de Inginerie din Calea Eroilor nr. 30. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here